Fredrik Norén

I mina arbeten behandlas ytor och objekt som symboler. Bruksobjekt hämtade från närmiljön transformeras till funktionslösa former och välkända ytor tillåts att röra sig fritt och förändras. Ofta används det som agerar i periferin omkring oss, saker vi tar för givna och inte alltid ser. Frågeställningar kring form och funktion är återkommande, liksom konsthistoriska referenser.I arbetena genomgår vår närmiljö en förvandling från något statiskt och självklart till något osäkert och frågande. De förändringar som tillförs har en tydlig symbolisk förankring i oss själva, våra egna känslomönster och/eller vårt förhållningssätt till vår omgivning.
Genom att arbeta med det vardagliga och välkända vill jag hitta en ny sorts förståelse för den omgivning vi befinner oss i och skapa en situation där de byggstenar den består av inte längre tas för givna. Jag vill decimera funktionsobjekt till enbart form i syfte att avgöra vilka funktioner som tillkommer när de ursprungliga funktionerna elimineras och lyfta fram skönheten i vardagliga objekt på ett nytt sätt. Förhoppningen är att välkända funktionsobjekt vrids till den grad att de rör sig på gränsen till minimalistiska skulpturer, dock utan att helt slå över till total abstraktion. Det finns alltid detaljer sparade som ofrånkomligt påminner om objektets ursprungliga syfte. På detta sätt illustrerar objekten ett förskönat förfall, där bristen på funktion plötsligt ter sig vacker.

Back down, 2010

Palette pallet, 2010

Layers/Canvas (vertically centered), 2010

Layers/Quadruple canvas, 2010

Översikt

Appearing structure, 2010

Screwup, 2010
 

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4