Fredrik Norén

Planned Obsolescence, Galleri Thomas Wallner 2016

Mina verk kommenterar vår samtid, vår livssyn och det sätt, på vilket vi väljer att kategorisera vår omgivning. Genom att upplösa det mest välkända och vanligast förekommande från vår närmiljö utförs ett försiktigt och ömsint skrapande på ytan av den världsbild vi upplever som självklar.

Leken med det vanligaste och mest välkända ur närmiljön, samt vår förväntan på det, resulterar i objekt som rör sig mellan, över och under de grupper i vilka vi kategoriserar vår omgivning. I sina nya former befinner de sig bortom definitioner av fult och vackert och i samspelet mellan lekfullhet och allvar. Det trasiga i dem lyfts fram som både styrka och belastning ur såväl ett mikro- som ett makroperspektiv och objekten tillåts, i sina nya tillstånd, att lämna sina ursprungliga funktioner bakom sig. Denna förflyttning mellan roller utmanar och ifrågasätter vår egen perception och våra förväntningar på vår omgivning.
Ur deformationen framträder nya ting som ännu inte tillskrivits någon funktion eller roll. Nya egenskaper har tillkommit på bekostnad av gamla och objekten kan, i sina nya odefinierade tillstånd, uppfattas och upplevas som både bättre och sämre än tidigare.

Utställningen Planned Obsolescence hos Galleri Thomas Wallner består av skulpturer, teckningar och måleri.
Utställningens titel anspelar på mönster inom produktionsindustrin och konsumtionsbeteenden och låter verken i utställningen anta rollen som samtida symboler för en tid när de trasiga tingen runt oss blivit allt fler.

Målerisviten Meant for Greater Things är baserad på funna bilder av möbler konstruerade av resväskor, som genom sin transformation blivit givna en andra chans.
Genom att återskapa möblerna genom något som kan liknas vid porträttmåleri och isolera dem från den kontext de tidigare presenterats i, vill jag lösa upp den förutbestämda meningen av vad dessa objekt är tänkta att kommunicera med oss.
I målningarna har dessa ombyggda väskor förmänskligats och berättar, i sin nya form, en annan historia än den ursprungliga.

Skulpturerna, som presenteras i utställningen, är inspirerade av former hos bruksobjekt i vår närmiljö. Dörrar, bord och stolar abstraheras och antar nya former, på bekostnad av sina ursprungliga grundfunktioner.
De nya, ännu odefinierade, objektens former utgör till synes det yttersta skalet av en inre händelse, där objekt med tydliga, förutbestämda grundfunktioner och helt i avsaknad av unicitet eller särställning, får möjlighet att uppnå personlig autonomi.
I sina nya tillstånd, som bättre och sämre versioner av sig själva, manifesterar skulpturerna motsättningen mellan att fungera enligt ett förutbestämt mönster och förmågan att vara sin egen. Verken illustrerar trasiga, men unika, objekt som, genom sin existens och sin nyvunna synlighet och originalitet, gör en försiktig antydan om att de antagna självklarheterna omkring oss, den kuliss vi alla lever i och dagligen rör oss igenom, inte är ett självklart grundtillstånd.

I utställningen presenteras även en serie teckningar titulerad Out of Your Tree.
Verken består av köpta pappersrullar, som genom teckning regressivt transformerats till vad som kan liknas vid ett minne av vad själva grundmaterialet i rullarna ursprungligen kommer ifrån.

Ur serien Yesterdays News, blandteknik, 2015-2016

Turn, blandteknik, 2015

Ur serien Meant for Greater Things, Olja på duk, 80 x 60 cm, 2016

Ur serien Out of Your Tree, Blyerts på pappersrulle, 30 cm, 2015-2016
 

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4